-Pedagogisch project-


Pedagogische project
Na grondig overleg met het schoolteam hebben we een duidelijke schoolvisie ontwikkeld.


We baseren ons op 5 speerpunten, bouwstenen, krachtlijnen, … die verderop in deze visietekst verduidelijkt zullen worden: respect, persoonlijke groei, zorgzaamheid, discipline en plezier.

Ons schoolteam staat volledig achter dit pedagogisch opvoedingsproject. Wij hopen dan ook dat ouders die hun kinderen bij ons inschrijven, onze visie delen, ermee instemmen, ze opvolgen en ze ook trots zullen uitdragen naar hun omgeving toe.Zorgzaamheid


In onze school willen we onze kinderen de kans geven te groeien naar zelfstandigheid in een school met een krachtige leeromgeving met oog voor zorg vanuit een positieve en zorgzame houding.

We willen onze kinderen zien groeien in een school waar we in een sfeer van verbondenheid, openheid, overleg en samenwerking zorg dragen voor het welbevinden van iedereen. Zorg dragen voor zichzelf en voor de anderen staat centraal. In onze school heerst er een familiale sfeer waar we er naar streven dat iedereen dient zorg te dragen voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat onze kinderen deze zorgzaamheid die ze bij ons leren ook zullen meenemen naar hun latere leven.

Een voorbeeld van zorgzaam met elkaar leren omgaan is ons meter- en peterproject waarin leerlingen van het 6e leerjaar zich ontfermen over de kleuters van het 1e kleuterklasje.Persoonlijke groei


Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En niet alle leerlingen moeten op het einde van het schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden.”


Het is onze doelstelling elk kind te laten ontwikkelen met zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen talenten en hierbij rekening te houden met zijn beperkingen.
We willen al onze kleuters en onze leerlingen van de lagere school vanuit een brede zorgvisie ondersteunen en hun maximale ontwikkelingskansen bieden.

We willen dan ook de nodige specifieke zorg aanbieden en streven ernaar om elk kind de nodige kansen en mogelijkheden, maar ook de tijd en de ruimte te bieden om zich te ontwikkelen en bij te leren op eigen tempo. Onze school kan terugvallen op een sterk onderbouwd zorgnetwerk om de kinderen op te vangen die het nodig hebben, zowel in de kleuterschool als in de lagere school.


Nog belangrijker dan zorg is preventie. Met onze didactische aanpak (interne kwaliteit) streven we ervoor dat zo weinig mogelijk kinderen extra zorg of begeleiding nodig hebben. Dit doen we door gebruik te maken van verschillende werkvormen, materialen, methodes, … (zillig werken, contractwerk, ICT, aangepaste trajecten …).

Een krachtige leeromgeving creëren is hierbij ons uitgangspunt. Kwalitatief onderwijs is ons doel.


In onze school willen we dus onze kinderen de kans geven te groeien in een school waar gekeken wordt naar de persoonlijke groei van de leerlingen en waar ze vanuit hun beginsituatie gestimuleerd worden in de richting van de vooropgestelde doelen.Plezier


We willen ervoor zorgen dat iedereen bij ons op school op één of andere manier plezier beleeft aan het naar school gaan. Dit geldt zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen.


We streven er naar dat al onze kinderen graag naar school komen, graag op school zijn, uitkijken naar de volgende schooldag, plezier beleven tijdens de lessen en tijdens hun speeltijden. Een dag zonder een lach is een verloren dag.

Tijdens de speeltijden organiseren we allerlei activiteiten (vrijdag muziekdag, sportactiviteiten, speelweide, … ) zodat iedereen plezier kan beleven aan zijn of haar “vrije tijd”. Onze leerlingenraad speelt hierin ook een belangrijke rol. Zij organiseren op geregelde tijdstippen activiteiten waaraan al onze kinderen kunnen deelnemen om plezier te beleven tijdens de speeltijden.

We bieden onze kinderen hiervoor heel veel ruimte aan om te spelen en te bewegen op onze grote speelplaats en speelweide met speeltuigen, sportveldjes en minikinderboerderij.


Ook bij onze leerkrachten streven we naar plezier. We zijn er ten stelligste van overtuigd dat goed onderwijs begint bij de leerkracht. Als men de kwaliteit van ons onderwijs wil verhogen, moet men in de eerste plaats investeren in de kwaliteit en de gemoedstoestand van de leerkrachten. We willen ervoor zorgen dat onze leerkrachten zich goed, gesteund en aangemoedigd voelen. We streven er naar dat onze leerkrachten plezier beleven aan hun job. “Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen”We willen ons ook profileren als een warme, gezellige en familiale school waardoor het er plezierig is om er te vertoeven. We zijn een kleine, landelijke, katholieke dorpsschool waar iedereen iedereen kent. Ouders, grootouders, familie en vrienden nodigen we steevast uit op allerhande verbindende activiteiten om die familiale sfeer te benadrukken. We willen hen het gevoel geven steeds welkom te zijn in onze school. Onze oudervereniging en onze schoolraad spelen hierin ook een belangrijke rol.

We voeren een open communicatie met de ouders en laten hen zoveel mogelijk participeren aan ons schoolbeleid. Hiervoor is een vertrouwensrelatie nodig die we opbouwen via allerlei kanalen, informele (klasdeurcontact, schoolfeest, grootouderfeest,…) en formele (oudercontacten, info-momenten, rapporten,…). Ook de digitalisering van onze communicatie via GIMME en facebook zorgt voor een vlotte en meer uitgebreide uitwisseling van informatie.Discipline


We merken in onze huidige maatschappij meer en meer een dalend respect voor gezag.

In onze school vinden we discipline wel nog belangrijk. We streven naar respect en discipline bij al onze kinderen. Dat kan je zien aan verschillende kleine dingen: gedisciplineerd in de rij staan bij het naar binnen gaan, vinger opsteken indien men het woord wil, gedisciplineerd eten en drinken (gezond, met mate (impulscontrole)), …

Een krachtige leeromgeving is het fundament van ons onderwijs. Hiervoor is het creëren van een rustige, veilige, gedisciplineerde en gestructureerde leeromgeving onontbeerlijk.Respect


Respect is een attitude die we hoog in het vaandel dragen. Het gaat hier om respect voor mensen, dieren, milieu, materiaal, …

Aan deze attitude wordt structureel gewerkt in onze lessen godsdienst, sociale en emotionele vaardigheden en wereldoriëntatie. Ook op andere momenten gaan we hier gretig op in. We willen onze kinderen leren om respectvol om te gaan met alles wat ademt, de natuur en materiaal. Respect voor het milieu en het klimaat komt o.a. jaarlijks terug in “Klimaatkameraad”, een thema dat we jaarlijks behandelen en dat gaat over de klimaatverandering.

Ook respect voor materiaal vinden we belangrijk. We hebben o.a. heel wat ICT-materiaal (laptops, pc’s, tablets, digiborden) waarmee onze kinderen mogen en kunnen werken en waarmee we hen respectvol en zorgzaam leren omgaan.

Prettig samenleven en plezier beleven met elkaar lukt ook alleen maar als iedereen zich hiervoor inzet door respect te hebben voor elkaars eigenheid, door eigen werkpunten te willen zien en te willen bijsturen, door vergevingsgezind, verdraagzaam en eerlijk te zijn, door zorgzaam om te gaan met elkaar en met materialen, door vooropgestelde afspraken te aanvaarden en na te leven.

Inspiratie en leidraad


Bij het schrijven van onze schoolvisie lieten we ons onder andere inspireren door de Opdrachten voor katholiek basisonderwijs (OKB) waarin we 5 opdrachten onderscheiden:


-werken aan de schooleigen christelijke identiteit

-werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

-werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

-werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

-werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Ook ons leerplan ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN! (ZILL!)en de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap vormen voor onze school de leidraad om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.

-Zorgbeleidsplan-